Se acordă rechizite școlare, elevilor care sunt înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, la cursuri de zi și care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară. (Art. 1 OUG 33/2001).

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar. (Art. 1 HG 1447/2022).

VENIT NET MAXIM ADMIS 1500 lei/membru de familie TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR: 16 SEPTEMBRIE 2023

Extras din METODOLOGIA de aplicare a prevederilor Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare

Art. 2. – (1) … prin familie se înțelege soțul, soția și copiii aflați în întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună.

(2) Se asimilează termenului de familie și persoana singură cu copii aflați în întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună.

Art. 3. – La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, prevăzut la art. 1, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizațiile de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți, acordate în condițiile legii.

Art. 4. – Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare și arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.

Art. 5. – Pentru a beneficia de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 126/2002, părintele sau tutorele legal al elevului va depune, la unitatea școlară la care elevul este înscris, în termen de 5 zile de la data începerii cursurilor noului an școlar, cererea însoțită de toate actele doveditoare privind venitul net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie a anului respectiv.

DOSARUL TREBUIE SA CONTINA:

CERERE TIP;

VENITUL NET PE LUNA IULIE 2023 (inclusiv alocațiile de stat pentru copii, alocațiile complementare, îndemnizații de somaj, ajutorul social și alte venituri);

ADEVERINŢĂ PRIMĂRIE CONFORM LEGII NR.18/1991 (DEŢINE TEREN AGRICOL, ESTE/NU ESTE PRIVATIZAT, ARE/NU ARE AJUTOR SOCIAL);

COPIE DUPĂ ACTE DE IDENTITATE A PERSOANELOR AFLATE ÎN ÎNTREŢINERE;

DECLARAŢIE TIP PENTRU CEI FĂRĂ VENIT;

VENITUL SĂ NU DEPĂŞEASCĂ 1500 lei PE MEMBRU DE FAMILIE.

Dosarele se depun până la data de 16.09.2023