Scoala Gheraesti

Comisii de lucru

 COMISII METODICE ȘI ALTE COMISII/RESPONSABILI

ANUL ȘCOLAR 2014-2015

 

1.       Comisia metodică a educatoarelor:

Responsabil: prof. înv. preșcolar Bîrgăoanu Camelia

Membri: Prof. înv. preșcolar Bejan Silvia

               Prof. înv. preșcolar Iftimie Doina

               Prof. înv. preșcolar Enăşoaie Ramona

               Ed. Tămășanu Mărioara

               Ed. Sora Horvat Regina (director grădinița Sf. Familie)

               Ed. Sora Fabian Monica

               Ed. Imbrişcă Enăşoaie Simona

2.       Comisia metodică a învățătorilor:

Responsabil: prof. înv. primar Tancău Maria – a II-a A

Membri: prof. înv. primar  Croitoriu Camelia – clasa pregătitoare B

              institutor Corduneanu Olimpia - pregătitoare A

  prof. înv. primar Dănculesei Ermina – I A


  prof. înv. primar Gherghel Maria – I B

  prof.înv.primar Imbrişcă Simona – II B

  prof.înv.primar Galaţanu Minodora – III A

  înv. Benea Cecilia – III B

  înv. Gabor Eugenia – IV A

  înv. Toma Maria – IV B

Prof. înv. primar Hălănduţ Angela – Scoala Primară Gherăeştii Noi – preg., I, II

Înv. Zaharia Tereza (Andro Lidia detașată) – Scoala Primară Gherăeştii Noi – III ,IV

Înv. Ghercă Anişoara – Scoala Primară Teţcani – preg., I, II

Înv. Apostol Maria – Scoala Primară Teţcani – III ,IV

 3. Comisia metodică pentru aria curriculară ,,Limbă şi comunicare”:

- Rasu Iulia – responsabilul comisiei:

- Membrii comisiei: Gherghel Cristina

                    Ghiorghiţă Corina

                    Ignat Mariana

                    Durea Gina

4. Comisia metodică pentru aria curriculară ,,Matematică şi ştiinţe”:

- Tihulcă Cecilia-Ana – responsabilul comisiei:

- Membrii comisiei: Burcă Lucica

     Albert Mihai

                 Suru Ioan

                Rotaru Daniela

                Agache Mona

5. Comisia metodică pentru aria curriculară ,,Om şi societate”:

- Bejan Ana-Maria– responsabilul comisiei:

- Membrii comisiei: Rusu Simona

     Mătălică Paula

                            Toma Corneliu

                 Bărgăoanu Laura Daniela

6. Catedra de ,,Educație fizică și sport”:

- Blaj Sebastian

- Blaj Alina

7. Comisia ariei curriculare Consiliere și orientare (comisia metodică a diriginţilor):

Responsabil prof. Ghiorghiță Corina – diriginte clasa a VI-a A

Membri: prof. Rotaru Daniela - diriginte clasa a VI-a B

             prof. Mătălică Paula -  diriginte clasa a VII-a A

             prof. Bejan Ana-Maria diriginte clasa a VII-a B

             prof. Gherghel Cristina diriginte clasa a VIII-a A

             prof. Tihulcă Cecilia diriginte clasa a VIII-a B

             prof. Blaj Sebastian diriginte clasa a VIII-a C

             prof. Blaj Alina diriginte clasa a V-a B

             prof. Rasu Iulia diriginte clasa a V-a A

 

8. Comisia pentru orientare şcolară şi profesională:

- Blaj Sebastian – responsabilul comisiei;

- Membrii comisiei: Gherghel Cristina;

                             Tihulcă Cecilia-Ana.

 

9. Comisia pentru educaţie rutieră:

Imbrişcă Simona – responsabilul comisiei;

- Membrii comisiei: Blaj Sebastian;

                             Enăşoaie Ramona.

 

10. Comisia pentru ,, Igienă şi sănătate”:

Rotaru Daniela – responsabilul comisiei;

- Membrii comisiei: Corduneanu Olimpia;

                            Bîrgăoanu Camelia.

 

11. Comisia pentru ,, Siguranţa şi securitatea elevilor”:

Rusu Simona – responsabilul comisiei;

- Membrii comisiei: Gabor Eugenia

Croitoriu Camelia

Ghercă Anişoara

Hălănduţ Angela

 

12. CONSILIUL PENTRU CURRICULUM:

1. Preşedinte – Bărgăoanu Laura Daniela (director şcoală);

2. Consilier educativ – Dănculesei Ermina;

3. Membri- responsabilii de catedre/comisii metodice.

 

13. COMISIA DE  CERCETARE DISCIPLINARA SI CONSILIERE PRIVIND ABATERILE DISCIPLINARE ALE ELEVILOR, PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC:

- presedinte: Bărgăoanu Laura Daniela – director

- vicepresedinte: Mătălica Paula – director adjunct

- secretar: Dănculesei Ermina

- membri: - Bejan Silvia, reprezentant al educatorilor

                          - Gălăţanu Minodora, reprezentant al invatatorilor

                          - Agache Mona, reprezentant al profesorilor

                          - Bostan Georgeta Mariana, reprezentant al personalului didactic auxiliar

                          - Clapa Georgeta, reprezentant al personalului nedidactic

                          - Bîrgăoanu Camelia, reprezentant al sindicatului

                          - Dancă Mihaela, reprezentant al parintilor

   - membru supleant: Gherghel Cristina, profesor    

 

14. COMISIA DE ETICA:

·         presedinte: Bărgăoanu Laura Daniela – director;

·         secretar:  Corduneanu Olimpia – învăţătoare;

·         membri: - Toma Maria – învăţătoare;

·         Mihăluț Cristina – profesoară;

·         lider de sindicat: Bîrgăoanu Camelia – educatoare.

15. Consilier etic: înv. Toma Maria

16. Comisia pentru verificarea şi evaluarea controlului intern/managerial:

Preşedinte: Profesor, Bărgăoanu Laura Daniela;

Secretar: Bostan Georgeta Mariana 

Membri:

                   - înv. Gherghel Maria

                   - prof. Ghiorghiţă Corina

                   - contabil Giurgică Elvira

 

17. Comisia pentru evaluarea, verificarea şi aprobarea procedurilor operaţionale:

   Elaborează: Preşedinţii de comisii şi responsabilii domeniilor de activitate;

   Verifică: Dănculesei Ermina;

   Aprobă: Bărgăoanu Laura Daniela.

 

18. Comisia de apărare împotriva incendiilor, în următoarea componenţă:

CADRU TEHNIC: Ing. Goron Vasile

1. Preşedinte – Blaj Alina – lucrător desemnat;

2. Membri – cadre didactice: Gherghel Cristina,  Benea Cecilia, Rotaru Daniela, Tancău Maria, Hălănduț Angela, Ghercă Anișoara, Iftimie Doina;

- pers. nedidactic Coșnete Constantin, Gherghel Cecilia; pers. did. auxiliar: Sava Pavel Iustin

19. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă, în următoarea componenţă:

1.       președinte – Bărgăoanu Laura Daniela

2.       secretar - Blaj Alina

3.       Membri – Bejan Silvia, Baltag Georgeta, Mihăluț Cristina, Ghercă Anișoara, dr. Ilieș Olimpia, tehnician Sava Pavel

20. Lucratori desemnați cu acordarea primului ajutor:

Gherghel Cristina, Blaj Alina, Rotaru Daniela, Tancău Maria, Benea Cecilia, Iftimie Doina, Bîrgăoanu Camelia

21. Comisia pentru identificarea și evaluarea riscurilor de accidente și îmbolnăviri profesionale:

1.       Ing. Goron Vasile – evaluator riscuri SSM;

2.       Dr. Ilieș Olimpia- medic

3.       Prof. Blaj Alina – lucrător desemnat.

 

22. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, în următoarea componenţă:

        Mătălică Paula - coordonator,

        Bîrgăoanu Camelia - membru

        Bejan Ana Maria -  membru,

        Rusu Simona - membru,

        Giurgică Elvira - reprezentant al corpului administrativ,

        Cocuţi Antoneta - reprezentant al părinților,

        Bereșoae Pavel - reprezentant al Consiliului Local.

 

23. Responsabil cu perfecţionarea metodico-ştiinţifică, cercetare şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice, d-na Mătălică Paula

 

24. Comisia de elaborare a schemelor orare respectând principiile pedagogice privind repartizarea orelor pe parcursul activităţii şcolare a elevilor:          Bărgăoanu Laura Daniela – preşedinte,

          Blaj Sebastian - membru,

          Blaj Alina – membru.

 

25. Comisia pentru verificarea documentelor şcolare, monitorizării frecvenței și a notării ritmice a elevilor:

   • Bostan Georgeta Mariana, secretar-şef – președinte;

   • Mătălică Paula, cadru didactic – membru;

   • Gabor Eugenia - membru.

 

26. Comisia de acordare a burselor şcolare:

    • Mătălică Paula, preşedinte;

    • Bostan Georgeta Mariana, secretar;

    • Istrate Stela, membru;

• Giurgică Elvira, membru;

    • Toma Maria, membru;

    • Ghercă Anișoara, membru;

    • Hălănduț Angela, membru.

 

27. Comisia pentru verificarea actelor depuse pentru programul social „EURO 200”:

         Preşedinte prof. Bărgăoanu Laura Daniela, director;

         Membru prof. Mătălică Paula, director adjunct, șef comisie burse;

         Membru Bostan Georgeta Mariana, secretar-șef;

         Membru Istrate Stela, bibliotecar;

Membru Giurgică Elvira, contabil.

 

28. Comisia de acordare a rechizitelor școlare:

    • Mătălică Paula, preşedinte;

    • Bostan Georgeta Mariana, secretar;

    • Istrate Stela, membru;

• Giurgică Elvira, membru;

    • Toma Maria, membru;

    • Ghercă Anișoara, membru;

    • Hălănduț Angela, membru.

 

29. Comisia de angajare şi promovare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic:

       - Bărgăoanu Laura Daniela, director – preşedinte;

        - Toma Maria, învățător – membru;

        - Bostan Georgeta Mariana, secretar-şef – secretar al comisiei.

 

30. Comisia pentru proiecte europene şi programe comunitare:

Coordonator – prof.Gherghel Maria;

Membru – prof. Ghiorghiţă  Corina;

2.       Membru – prof. Rasu Iulia;

3.       Membru – prof. Durea Gina;

4.       Membru – prof. înv. primar Imbrişcă Simona;

5.       Membru – prof. înv. primar Dănculesei Ermina;

6.       Membru – prof. înv. primar Tancău Maria.

 

31. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, în următoarea componenţă:

        1. Responsabil– Mătălică Paula  

        2. Agache Mona;

        3. Toma Maria.

 

32. Comisie de evidenţă şi gestionare a manualelor şcolare:

a) preşedinte: bibliotecar Istrate Stela;

b) secretar: Sava Pavel - tehnician;

c) membri permanenţi: diriginţii/ învăţătorii fiecărei clase

 

33. Comisia de selecţionare anuală a documentelor create:

         Preşedinte Bărgăoanu Laura Daniela - director;

         Secretar Bostan Georgeta Mariana;

         Membru Giurgică Elvira – administrator financiar.

 

34. Comisia de înscriere în învăţământul liceal sau profesional de stat, în următoarea componenţă:

        Preşedinte: prof. Bărgăoanu Laura Daniela;

        Secretar (secretarul unităţii): Bostan Georgeta Mariana;

        Membru: tehnician Sava Pavel-Iustin

        Membru:prof. Tihulcă Cecilia-Ana;

        Membru:prof. Rasu Iulia.

 

35. Consilierul/coordonatorul pentru programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare - înv. Dănculesei Ermina.

 

36. Comisia de gestionare a datelor în SIIIR, având următoarea componenţă:

-          Sava Pavel Iustin - administrator reţea;

-          Bostan Georgeta Mariana – secretar;

-          Membri: toți diriginții

 

37. Comisia pentru programul ,,Corn şi lapte”:

-          Giurgică Elvira – responsabil cu primirea, distribuirea produselor lactate şi panificaţie pentru elevi şi întocmirea documentaţiei specifice;

-          Bostan Georgeta Mariana – responsabil cu absenteismul;

-          Diriginţii, învăţătorii, educatoarele – responsabili cu gestionarea şi distribuirea produselor pe clase.

38. Secretar al Consiliului Profesoral din unitate înv. Toma Maria

39. Secretar al Consiliului de Administraţie - înv. Corduneanu Olimpia

40. Comisia de recepţie a valorilor materiale pentru anul şcolar 2014-2015:

1.       MĂTĂLICĂ PAULA – profesor;

2.       SAVA PAVEL IUSTIN – tehnician;

3.       COŞNETE CONSTANTIN – muncitor.

 

Sunteți aici:Home Resurse Comisii/Catedre